TOPlist

NAVRCHOLU.cz

DOMÁCÍ ŘÁD
 

pro uživatele Azylového domu (AD) v Oloví

 

 1. Uživatel AD je povinen dodržovat ustanovení domácího řádu a plně respektovat pokyny pracovníků AD.
 2. Před nástupem do zařízení musí být zájemce o umístění seznámen s domácím řádem AD. Během vstupního pohovoru uživatel podepisuje smlouvu, kde vyjadřuje svůj souhlas s povinností dodržování domácího řádu. S uživatelem je uzavírána sedmidenní smlouva, která je zároveň zkušební dobou, ve které však uživatel může být okamžitě vyloučen, nebude-li se řídit domácím řádem a dodržovat jej. Po uplynutí této doby si může uživatel sjednat prodloužení smlouvy na dobu až jednoho roku.
 3. V budově AD je zakázáno přechovávat a užívat jakékoliv drogy, omamné látky, alkohol, tabák, cigarety, a také veškeré nástroje a pomůcky pro jejich přípravu. Zákaz se vztahuje i na blízké okolí budovy. Jedná se o parkoviště, zahradu, prostory před a za domem, prostory mezi budovami. Také je zakázáno přechovávat zbraně a pornografii. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno přechovávat jakékoliv zápalné prostředky – zápalky, zapalovače apod.
 4.  Uživatel je vždy povinen odevzdat své léky pracovníkovi konajícímu službu. Léky budou uskladněny a budou vydávány dle předpisu lékaře nebo aktuální potřeby.
 5. V případě návratu uživatele do AD v podnapilém stavu, pod vlivem drog nebo jiných omamných látek nebude uživatel vpuštěn do budovy AD. Zároveň se jedná o dostačující důvody pro okamžité vyloučení z AD.
 6. Každému uživateli je již od počátku vedeno osobní konto, na které si ukládá svůj příjem. Uživatel je povinen z konta přednostně uhrazovat finanční závazky, které má k AD – náklady spojené s pobytem a rovněž ostatní závazky, které má vůči jiným subjektům. Konto zaniká odchodem uživatele z AD. Při ukončení pobytu dostane uživatel své peníze v hotovosti, popřípadě na své vlastní konto. Při zániku konta je opět uživatel povinen uhradit všechny závazky, které má k AD.
 7. Z osobního konta si uživatel hradí kromě nákladů na pobyt a stravu i své finanční závazky ( dluhy, náhrady škod, alimenty... ). Výši měsíčních splátek si domluví s ředitelem AD nebo se sociálním pracovníkem. Za hospodaření se svým kontem zodpovídá uživatel.
 8.  Návrat do AD je povolen pouze do 21:00 hodin. Uživatel je povinen být v době od 22:00 do 06:00 hodin v budově AD na svém pokoji a chovat se tak, aby nerušil ostatní obyvatele budovy. Výjimku může udělit pouze ředitel AD nebo jeho zástupce. V době nočního klidu se uživatel v krizové situaci obrací na pracovníka konajícího službu.
 9. Uživatelům není dovoleno zvonit, či klepat na dveře bytů pracovníků AD a cokoli od nich žádat k vypůjčení. Všechny potřeby se vyřizují v prostorách AD k tomu určených ve vhodném čase podle denního rozvrhu.
 10. Denní rozvrh je povinen každý uživatel respektovat a dodržovat.
 11.  Příchod a odchod z AD nahlásí uživatel pracovníkovi konajícímu službu.
 12. Každou návštěvu musí uživatel předem nahlásit a prokonzultovat s ředitelem AD nebo jeho zástupcem. Pro setkávání uživatelů s návštěvami v budově AD je k tomuto účelu určen prostor jídelny.
 13. Uživatel je povinen dodržovat osobní čistotu (hygienu). Povinností je též zabezpečovat úklid a udržovat pořádek na přiděleném pokoji a v dalších prostorách AD dle rozpisu a denního rozvrhu.
 14. Pracovník má právo kdykoliv provést test na užití alkoholu nebo drog. Při důvodném podezření na držení alkoholu, drog, omamných látek, léků, tabáku, cigaret, mají pracovníci AD právo provést kontrolu osobních věcí uživatele.
 15. Pokud uživatel způsobí svou nedbalostí škodu na majetku AD, je povinen ji uhradit. Ředitel AD nebo jeho zástupce rozhodne o způsobu úhrady, případně stanoví splátkový kalendář

 

Ukončení pobytu v AD

 

Ze strany poskytovatele:

 

 • k datu vypršení platnosti smlouvy
 • po domluvě s ředitelem AD
 • jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy
 • jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel AD

 

Ze strany uživatele:

 

 • uživatel má právo zrušit smlouvu kdykoliv bez udání důvodu


Za hrubé porušení povinností je považováno:

 

 1. Násilné a agresivní chování vůči pracovníkům AD nebo proti ostatním uživatelům.
 2. Přechovávání nebo užívání alkoholu, drog, jiných omamných látek.
 3. Přechovávání nebo užívání tabáku a cigaret v místech, kde je to zakázáno.
 4. Opakované nerespektování denního rozvrhu.


V případě ukončení pobytu z důvodu hrubého porušení smlouvy ze strany uživatele platí omezení možnosti návratu do AD v délce trvání tří měsíců. V této době uživatel (bývalý) nebude znovu přijat, dokud neuplyne stanovená lhůta. AD nemá žádnou zodpovědnost za předměty a osobní věci, které zde uživatel zanechá po ukončení pobytu.

 

Ubytování: 70,-Kč/den, 2000,-Kč/měsíc
Stravování: oběd 45,- Kč; společná večeře 35,- Kč (snídaně a večeře si uživatel zajišťuje samostatně)