TOPlist

NAVRCHOLU.cz

O nás

 

 

 

 

Poslání organizace: Poskytnout útočiště sociálně potřebným, zejména mladým lidem bez zázemí, naději v beznaději, směr a cíl těm, kteří jej ztratili nebo nemohou nalézt, šanci začít znovu, rozvoj jejich zdravého a pozitivního vědomí vlastní hodnoty, na základě evropské kultury - tradičních křesťanských hodnot.

Činnost: Sdružení poskytuje sociální služby v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence formou terénních, ambulantních a pobytových služeb dle platného znění zákona o sociálních službách.

Cíl činnosti: Pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, posílení schopnosti vést samostatný a smysluplný život a podpora jejich sociálního začlenění s možností uplatnění i na trhu práce. Prevence sociálního vyloučení včetně prevence závislostí.

Cílová skupina: Osoby, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Osoby bez přístřeší. Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.


Sdružení zajišťuje u příslušných sociálních služeb tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňováni práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, telefonická krizová pomoc.


Sdružení k naplnění svého poslání zajišťuje tyto další činnosti:

1. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
2. postpenitenciární péče,
3. zprostředkovaní rekvalifikace.Sdružení spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, církvemi a dalšími organizacemi a institucemi. Dále spolupracuje se sociálními pracovníky a kurátory, psychiatry, psychology a dalšími odbornými pracovníky. Sdružení se zapojuje do komunitního plánování sociálních služeb.