TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Odborná sociální poradna v Chodově

 

 

Poslání:
 
Posláním odborné sociální poradny je bezplatně a důvěrně poskytnout bezpečný prostor pro konzultaci, podporu či asistenci lidem při řešení jejich obtížné životní situace.
 

 

Komu je služba určena:

 

 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
 • osobám v krizi
 • osobám do 26 let věku opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy

 


Věková struktura uživatelů:    18 – 64

 

 

Cíle:

 

 • pomoci lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace se v této situaci zorientovat a prostřednictvím poskytování poradenství ji řešit
 • posílit kompetence klienta řešit svůj problém vlastními silami
 • poskytnout klientovi informace přispívající k řešení jeho sociální situace
 • posílit schopnost klienta vést samostatný život
 • podpořit zapojení klienta do běžného života společnosti

 
 
Sociální služby jsou poskytovány bezplatně a ve shodě se Standardy kvality sociálních služeb v ČR. Odborná sociální poradna úzce spolupracuje v oblasti rodinného a trestního práva s Advokátní kanceláří JUDr. Vlasta Dohnalová.

 


Základní činnosti:

 

 • odborné sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti

 


Specifikace poradenských aktivit:

 

 • poradenství, možnost anonymních rozhovorů
 • poskytnutí informace, podpory, motivace ke změně
 • podpora ve využívání služeb, institucí, zařízení, které přispějí k naplnění potřeb klienta
 • podpora v kontaktu s rodinou, blízkými osobami, přáteli..
 • zprostředkování odborné lékařské, psychologické nebo psychiatrické pomoci, pobytu v detoxikačních a dalších vhodných zařízeních
 • zprostředkování testů na HIV + hepatitidy A, B, C, drogových a alkoholových testů
 • doporučení literatury v oblasti prevence závislostí, výchovy dětí, rodiny, krizových životních situací, apod., letáky s protidrogovou problematikou
 • pomoc při vyřizování úředních záležitostí a při vyplňování formulářů - bytová otázka, provizorní bydlení, bezdomovectví, sociální dávky, dluhová problematika, invalidní důchod..
 • sběr použitých injekčních stříkaček, šatník

 

 

Provozní doba poradny

 

Pondělí        09:00 – 15:00 hod
Středa         09:00 – 15:00 hod
 

 

Služeb odborného sociálního poradenství v terénu lze využít v níže uvedeném čase, nebo je možné si domluvit změnu času podle potřeb a možností.

 

Středa         12:30 – 14:30 hod